Th 2, 25/03/2019 | 11:18 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc Ban hành Quy chế làm việc của Cục Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc ban hành Quy chế làm việc...

Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Quyết định số 970/QĐ-SHTT ngày 12 tháng 3 năm 2019 về việc ban hành Quy chế làm việc của Cục.

Toàn văn Quyết định số 970/QĐ-SHTT và Quy chế làm việc của Cục có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ