Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2014

Tổng kết hoạt động sở hữu trí tuệ và số liệu thống kê về sở hữu trí tuệ năm 2014.

Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ và thống kê năm 2014 có thể tải về tại đây.
Cục Sở hữu trí tuệ