Th 3, 30/07/2019 | 08:52 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Công báo sở hữu công nghiệp năm 2019

Công báo sở hữu công nghiệp năm 2019

 

STT

Tháng công bố

Quyển A

Quyển B

Phụ lục

1

01/2019

Số370 A

Số370 B

 

2

02/2019

Số 371 A

Số 371 B (Phần B1, Phần B2)

 

3

03/2019

Số 372 A

Số 372 B

 

4

04/2019

Số 373 A

Số 373 B

 

5

05/2019

Số 374 A

Số 374 B

 

6

06/2019

Số 375 A

Số 375 B

 

7

07/2019

Số 376 A 

(Quyển A1Quyển A2, Quyển A3

Số 376 B

 (Quyển B1Quyển B2Quyển B3)