Th 3, 10/09/2019 | 10:12 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Chức năng và nhiệm vụ

Vị trí, chức năng và nhiệm vụ

I. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ
1. Vị trí, chức năng

Cục Sở hữu trí tuệ là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; trực tiếp quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp về sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.
Cục Sở hữu trí tuệ có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Intellectual Property Office of Viet Nam (viết tắt là IP Viet Nam).
2. Nhiệm vụ
-  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ; Dự thảo các cơ chế, chính sách và giải pháp để thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ; Dự thảo chương trình, đề án chung về sở hữu trí tuệ, các biện pháp phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; Dự thảo chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm, chương trình, đề án về sở hữu công nghiệp
- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành.
- Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản nội bộ, văn bản cá biệt khác thuộc phạm vi quản lý.
- Tổ chức thực hiện việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Quản lý hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp và hoạt động giám định sở hữu công nghiệp trên phạm vi cả nước.
- Thực hiện các biện pháp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ để triển khai việc quản lý và hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sáng kiến và đổi mới sáng tạo trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn kiểm tra hoạt động và việc chấp hành các quy định pháp luật của các hội trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo phân công của Bộ trưởng; đề xuất các biện pháp xử lý các vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tổ chức lấy ý kiến của các hội để hoàn thiện các quy định của pháp luật và phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ.
- Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu thông tin sở hữu công nghiệp, xây dựng công cụ tra cứu, hướng dẫn tra cứu và sử dụng thông tin sở hữu công nghiệp; bảo đảm khả năng tiếp cận các kho thông tin cho các đối tượng có nhu cầu dùng tin; tổ chức việc cung ứng thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản xuất kinh doanh; công bố các thông tin liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp được bảo  hộ tại Việt Nam.
- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến xác lập quyển sở hữu công nghiệp của các cơ quan, tổ chức, các nhân theo quy định của pháp luật.
- Tham gia giải quyết các tranh chấp về sở hữu công nghiệp và tranh chấp thương mại liên quan đến sở hữu công nghiệp thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; cung cấp ý kiến chuyên môn phục vụ việc giải quyết các tranh chấp, vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ.
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng về sở hữu trí tuệ; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan quản lý, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
- Tư vấn về xác lập, bảo vệ, quản lý và phát triển giá trị quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật; hỗ trợ việc áp dụng và chuyển giao sáng chế nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và kinh doanh.
- Thực hiện hợp tác quốc tế về sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật; xây dựng, tham gia đàm phán để ký kết gia nhập và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế chung về sở hữu trí tuệ; đề xuất xử lý các vấn đề tranh chấp quốc gia liên quan đến sở hữu trí tuệ.
- Tổ chức và quản lý việc cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức nghiên cứu khoa học, thống kê về sở hữu công nghiệp.
- Tổng hợp, đánh giá, báo cáo Bộ trưởng để báo cáo Chính phủ về tình hình hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đề xuất các chính sách, biện pháp cụ thể nhắm nâng cấp hiệu quả của hệ thống sở hữu trí tuệ và đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
- Quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình đầu tư phát triển chung về sở hữu trí tuệ và các dự án đầu tư thuộc Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính phù hợp với chương trình, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Bộ.
- Thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ khác trong hoạt động sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và tài liệu của Cục theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

II. Các đơn vị trong Cục Sở hữu trí tuệ
1. Văn phòng Cục
- Chánh Văn phòng: Trần Lê Hồng
Phòng 110 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38581116; 024.38583069 (máy lẻ: 1168)
Email: tranlehong@noip.gov.vn  
-Phó Chánh Văn phòng: Trần Văn Hiệp
 Phòng 110 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
 Điện thoại:  024.38583069 (máy lẻ: 1128)
 Email: tranvanhiep@noip.gov.vn  
2. Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Trưởng phòng: Lê Duy Thiện
Phòng 212 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35406542; 024.38583069 (máy lẻ: 1268)
Email: leduythien@noip.gov.vn
- Phó Trưởng phòng, Kế toán trưởng của Cục: Nguyễn Thị Ngà
Phòng 108 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35580249; 024.38583069 (máy lẻ: 1115)
Email: nga_nguyen@noip.gov.vn
3. Phòng Tổ Chức cán bộ
- Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng: Nguyễn Thị Nga
Phòng 301 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35573826; 024.38583069 (máy lẻ: 1372)
Email: nguyennga@noip.gov.vn
4. Phòng Đăng ký
- Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng: Cao Văn Hưng
Phòng 102 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1151)
Email: dangky@noip.gov.vn i diện
5. Phòng Pháp chế và Chính sách
- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Bảy
Phòng 208 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 02435588216 (máy lẻ: 1201)
Email: ng.vanbay@noip.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Đỗ Thị Hạnh
Phòng 205 Nhà B, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 02435588216 (máy lẻ: 3233)
Email: dohanh@noip.gov.vn
6. Phòng Hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế
- Trưởng phòng: Nguyễn Đức Dũng
Phòng 412 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35588217; 024.38583069 (máy lẻ: 1404)
Email: qhqt@noip.gov.vn
 7. Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại
- Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hồng
Phòng 312 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38587756; 024.38583069 (máy lẻ: 1356)
Email: ng.thanhhong@noip.gov.vn
- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Phương Minh
Phòng 312 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1355)
Email: minhpnguyen.shtt@gmail.com
 8. Trung tâm Thẩm định sáng chế
- Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Tú
Phòng 701 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35573825; 024.38583069 (máy lẻ: 3701)
Email: ng.thanhtu@noip.gov.vn
- Phó Giám đốc: Lê Huy Anh
Phòng 401 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38585223; 024.38583069 (máy lẻ: 3403)
Email: lehuyanh@noip.gov.vn
- Phó Giám đốc: Phan Thanh Hải
Phòng 602 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38587414; 024.38583069 (máy lẻ: 3601)
Email: phanthanhhai@noip.gov.vn
- Phó Giám đốc: Trần Thu Hà
Phòng 301 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3302)
Email: thuha_tran@noip.gov.vn
9. Trung tâm Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp
- Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Quang Tuấn
Phòng 407 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38586453; 024.38583069 (máy lẻ: 4434)
Email: ngquangtuan@noip.gov.vn
10. Trung tâm Thẩm định Nhãn hiệu
  - Phó Giám đốc: Ngô Việt Thắng
Phòng 301 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38588295; 024.38583069 (máy lẻ: 4314)
Email: nvthang100@noip.gov.vn
- Phó Giám đốc: Hoàng Thanh Bình
Phòng 204 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 4238)
Email: h_t_binh@noip.gov.vn
11.Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế 
- Giám đốc: Lưu Đức Thanh
Phòng 401 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35573827; 024.38583069 (máy lẻ: 4404)
Email: luuducthanh@noip.gov.vn
12. Trung tâm Thẩm định sau cấp Văn bằng bảo hộ
- Giám đốc: Lương Thị Bích Hạnh
Email: luongbichhanh@noip.gov.vn
13. Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp
- Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Thị Thu Hiền
Phòng 405 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38586454; 024.38583069 (máy lẻ: 1485)
Email: nguyenthuhien@noip.gov.vn
- Phó Giám đốc: Đỗ Lê Văn
 Phòng 403 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
 Điện thoại:  024.38583069 (máy lẻ: 1482)
 Email: dolevan@noip.gov.vn
14. Trung tâm Công nghệ thông tin 
- Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Minh Dương
Phòng 201 Nhà B, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35580986; 024.38583069 (máy lẻ: 1338)
Email: nguyenminhduong@noip.gov.vn
- Phó Giám đốc: Nguyễn Quang Hưng
Phòng 201 Nhà B, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35580989; 024.38583069 (máy lẻ: 1368)
Email: nqhung71@noip.gov.vnồí 
15. Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn 
- Giám đốc: Nguyễn Thanh Bình
Phòng 101 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35571843; 024.38583069 (máy lẻ: 3103)
Email: ng.thanhbinh@noip.gov.vn
- Phó Giám đốc : Lê Tất Chiến
Email: letatchien@noip.gov.vn
- Phó Giám đốc: Đỗ Thiên Hoàng
Phòng 101 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 4168)
Email: dthoang@most.gov.vn
16. Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh
- Phó trưởng Văn phòng, Phụ trách Văn phòng: Trần Giang Khuê
Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 - 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại:  (028) 3920 8483, (028) 3920 8485.
Fax: (028) 3920 8486.
Email: trankhue@noip.gov.vn
 17. Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng 
- Phó trưởng Văn phòng, Phụ trách Văn phòng: Ngô Phương Trà
Địa chỉ: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3889955 -  Fax: 0236.3889977
Email: n.phuongtra@gmail.com
18. Đại diện Cục SHTT tại WTO và WIPO
- Đào Nguyên
Bí thư thứ 2, Phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên hiệp Quốc, Tổ chức thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ.

 

 

 

 

  Tin mới nhất