Th 7, 09/11/2019 | 19:00 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

DANH MỤC SÁCH, TẠP CHÍ CÓ THỂ TẢI VỀ

 
STT Tải về  Bìa sách Tên sách/Tác giả
Nhà xuất bản/Năm xuất bản
1 Tải về

Tài liệu hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2014
Số trang sách theo file PDF: 142
 

2 Tải về

Tài liệu hướng dẫn tra cứu sáng chế của WIPO 

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2005
Số trang sách theo file PDF: 6
 

3 Tải về

Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2004
Số trang sách theo file PDF: 219

4 Tải về

Kiểm toán sở hữu trí tuệ

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2008
Số trang sách theo file PDF: 101

5 Tải về

Chuyển giao công nghệ thành công

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2008
Số trang sách theo file PDF: 28

6 Tải về

Tạo dựng một nhãn hiệu

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2006
Số trang sách theo file PDF: 18

7 Tải về

Tạo dáng sản phẩm

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2006
Số trang sách theo file PDF: 16

8 Tải về

Sáng tạo tương lai

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2008
Số trang sách theo file PDF: 26

9 Tải về

Hình thức thể hiện sáng tạo

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2008
Số trang sách theo file PDF: 35

10 Tải về

Mũi khâu thời gian

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2009
Số trang sách theo file PDF: 24

11 Tải về

Báo cáo toàn cảnh sáng chế về Ritonavir

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)

Năm xuất bản: 2011
Số trang sách theo file PDF: 113

12 Tải về

Báo cáo toàn cảnh sáng chế về Atazanavir

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)

Năm xuất bản: 2011
Số trang sách theo file PDF: 58

13 Tải về

Báo cáo toàn cảnh sáng chế về Vắc-xin phòng bệnh ngừa các bệnh truyền nhiễm chọn lọc

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)

Năm xuất bản: 2012
Số trang sách theo file PDF: 194
 

14 Tải về

Hướng dẫn sử dụng thông tin sáng chế

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2013
Số trang sách theo file PDF: 44

15 Tải về

Hướng dẫn đăng ký sáng chế

Năm xuất bản: 2007
Số trang sách theo file PDF: 13
 

16 Tải về

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu

Năm xuất bản: 2007
Số trang sách theo file PDF: 6
 

17 Tải về

Hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Năm xuất bản: 2007
Số trang sách theo file PDF: 6
 

18 Tải về

Hướng dẫn đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng công nghệ

Năm xuất bản: 2007
Số trang sách theo file PDF: 8
 

19 Tải về

Quy chế chung của ASEAN về thẩm định nội dung đơn đăng ký Nhãn hiệu (bản tiếng Việt)

Năm xuất bản: 
Số trang sách theo file PDF: 196
 

20 Tải về

Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản: 2012
Số trang sách theo file PDF: 164
 

21 Tải về

Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho cán bộ các hội,hiệp hội ngành nghề

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2012
Số trang sách theo file PDF: 100
 

22 Tải về

Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho cán bộ các trường đại học, viện nghiên cứu

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản: 2013
Số trang sách theo file PDF: 152

23 Tải về

Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản: 2013
Số trang sách theo file PDF: 176

24 Tải về

Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho cán bộ quản lý sở hữu trí tuệ thuộc các cơ quan nhà nước

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản: 2013
Số trang sách theo file PDF: 164

25 Tải về

Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho cán bộ thuộc các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ (cơ bản)

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2013
Số trang sách theo file PDF: 120

26 Tải về

Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho cán bộ thuộc các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ (nâng cao)

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2013
Số trang sách theo file PDF: 100

27 Tải về

Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

Tên sách: Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2013
Số trang sách theo file PDF: 108

28 Tải về

Tài liệu hướng dẫn tra cứu thông tin sáng chế của châu Âu

Năm xuất bản: 2007
Số trang sách theo file PDF: 2
 

29 Tải về

Sáng chế (truyện tranh)

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Số trang sách theo file PDF: 12
 

30 Tải về

Nhãn hiệu (truyện tranh)

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Số trang sách theo file PDF: 12

31

Tải về

Tiếng Việt

Tiềng Anh

 

Chỉ dẫn địa lý - Di sản thiên nhiên và Văn hóa Việt

Geographical Indication - Natural & Cultural Heritage of Vietnam

Cục Sở hữu trí tuệ xuất bản dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)
Số trang sách theo file PDF: 131

 

 Tin mới nhất