Th 3, 03/09/2019 | 16:45 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra tháng 07 năm 2019

Số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra tháng 07 năm 2019

Thống kê số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tháng 07 năm 2019.

Bảng thống kê có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ