Th 5, 21/12/2017 | 09:53 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra tháng 11 năm 2017

Số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra tháng 11 năm 2017...

Thống kê số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tháng 11 năm 2017.

Bảng thống kê có thể tải về tại đây.

Cục SHTT