TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

(Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Phụ lục A - Mẫu số 03-KDCN:  Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp