LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học và Công nghệ từ 2017-2025
Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học và Công nghệ từ 2017-2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký kết Chương trình phối hợp số 496/CTrPH-BGDĐT-BKHCN ngày 01/08/2017 với mục đích hợp tác phát triển khoa học và công nghệ nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyến giao công nghệ, đào tạo nhân lực khoa học công nghệ, thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học, các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nội dung phối hợp liên quan đến Sở hữu trí tuệ bao gồm: Phối hợp triển khai các hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ ứng dụng và đổi mới công nghệ; các hoạt động về sở hữu trí tuệ, phát triển tài sản trí tuệ trong các trường đại học hướng tới làm chủ công nghệ, góp phẩn phát triển sản phẩm quốc gia, sản phẩm công nghệ cao.

Toàn văn Chương trình phối hợp số 496/CTrPH-BGDĐT-BKHCN ngày 01/08/2017 có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ