LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA NGHIỆP VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP NĂM 2015
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA NGHIỆP VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP NĂM 2015
Cục Sở hữu trí tuệ dự kiến tổ chức Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện Sở hữu công nghiệp vào quý IV năm 2015, cho các cá nhân có nhu cầu được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 (sau đây gọi là Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN).
Toàn văn của Thông báo có thể tải về tại đây.
Phòng Quản lý và Phát triển hoạt động sáng tạo