LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Văn bản pháp quy » Thông báo pháp chế » Thông báo số 4902/TT-SHTT ngày 09/8/2011 về việc công bố bản dịch Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 9
Thông báo số 4902/TT-SHTT ngày 09/8/2011 về việc công bố bản dịch Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 9

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:4902 /TB-SHTT
 
 
Hà nội,ngày 09 tháng 8 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Về việc thống nhất áp dụng bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 9 đã được chỉnh lý
 

Để tạo thuận lợi hơn cho việc thực hiện quy định tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/12/2007 về yêu cầu đối với Tờ khai đăng ký nhãn hiệu: “Phần “Danh mục các hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu” trong tờ khai phải được phân nhóm phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Nice được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp”, Cục Sở hữu trí tuệ đã chỉnh lý bản dịch tiếng Việt chính thức của Bảng phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 9 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) xuất bản và công bố kèm theo Thông báo này.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc thống nhất áp dụng bản dịch được chỉnh lý của Bảng phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ nêu trên kể từ ngày ký Thông báo này để xác định Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ đối với thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và các thủ tục khác liên quan đến quyền đã được xác lập. Các hàng hóa/dịch vụ không được nêu trực tiếp trong Bảng phân loại thì có thể áp dụng các nguyên tắc nêu trong bản Hướng dẫn sử dụng nêu trên để phân loại.

Bản dịch Bảng phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ nêu trên được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và trang web của Cục Sở hữu trí tuệ.

 Trong quá trình áp dụng bản dịch Bảng phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ này nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời cho Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ để xem xét, giải quyết.

 

CỤC TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
Trần Việt Hùng