LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Thông báo kết quả Hội nghị về quản lý sở hữu trí tuệ năm 2016 tại Hải Phòng
Thông báo kết quả Hội nghị về quản lý sở hữu trí tuệ năm 2016 tại Hải Phòng
Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 10265/TB-SHTT ngày 02 tháng 12 năm 2016 về kết quả Hội nghị quản lý sở hữu trí tuệ năm 2016 tại Hải Phòng.
<div style="font-size: 14px;">
 
 
<div style="text-indent: 20px; padding-bottom: 10px; text-align: justify;">Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 10265/TB-SHTT ngày 02 tháng 12 năm 2016 về về kết quả Hội nghị về quản lý sở hữu trí tuệ năm 2016 tại Hải Phòng.
 
 
</div>
<div style="text-indent: 20px; padding-bottom: 10px; text-align: justify;">Toàn v?n Thông báo s? 10265/TB-SHTT ngày 02 tháng 12 n?m 2016 có th? t?i v? t?i ?ây.</div>
 
 
<div style="padding-bottom: 10px; text-align: right;">
<span style="font-size: 14px;">
<i>Phòng T? ch?c cán b?</i>
</span>
</div>
</div>

Toàn văn Thông báo số 10265/TB-SHTT ngày 02 tháng 12 năm 2016 có thể tải về tại đây.

Báo cáo tổng quan về hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ năm 2015 có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ