LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Tin tức & sự kiện » THÔNG BÁO CỦA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN
THÔNG BÁO CỦA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN
Ngày 30 tháng 5 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 1315/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn bổ sung cho thực hiện trong 02 năm 2014-2015.
I. Loại dự án: Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý
II. Danh sách các dự án: gồm 03 dự án của 02 tỉnh Bắc Giang và Hòa Bình, cụ thể là:
1. Dự án “Xây dựng chỉ dẫn địa lý Lục Ngạn dùng cho sản phẩm cam đường canh của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang”
(i) Mục tiêu dự án
- Sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ phục vụ việc phát triển kinh tế, xã hội;
- Góp phần duy trì danh tiếng sản phẩm và nâng cao đời sống người dân vùng sản xuất, kinh doanh sản phẩm.
(ii) Tóm tắt nội dung dự án
- Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc đăng ký chỉ dẫn địa lý tương ứng với sản phẩm theo yêu cầu;
- Làm thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý;
- Xây dựng các điều kiện, công cụ phục vụ công tác quản lý chỉ dẫn địa lý.
(iii) Sản phẩm, kết quả dự kiến
- Báo cáo đưa ra được đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng Hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý và làm cơ sở cho việc quản lý chỉ dẫn địa lý;
- Chỉ dẫn địa lý được đăng bạ;
- Hệ thống văn bản hướng dẫn, tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý được ban hành, thành lập, vận hành;
- Đưa ra mô hình thực tiễn về xây dựng chỉ dẫn địa lý cho loại sản phẩm tương ứng để có thể nhân rộng.
2. Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận miến dong Sơn Động dùng cho sản phẩm miến dong của huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”
(i) Mục tiêu dự án
- Sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội;
- Góp phần nâng cao giá trị sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận.
(ii) Tóm tắt nội dung dự án
- Đề xuất nội dung, quy trình, biện pháp xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận;
- Tổ chức thực hiện các biện pháp xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận trên thực tế.
(iii) Sản phẩm, kết quả dự kiến
- Nhãn hiệu chứng nhận được bảo hộ;
- Quy trình, biện pháp quản lý nhãn hiệu chứng nhận được vận hành trên thực tế.
3. Dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể mía tím Hòa Bình dùng cho sản phẩm mía tím của tỉnh Hòa Bình”
(i) Mục tiêu dự án
- Góp phần nâng cao giá trị sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể.
- Sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
(ii) Tóm tắt nội dung dự án
- Đề xuất quy trình, biện pháp quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể;
- Tổ chức thực hiện hoạt động quản lý và sử dụng thực tiễn nhãn hiệu tập thể theo quy trình, biện pháp đã đề xuất.
(iii) Sản phẩm dự kiến
- Hệ thống các văn bản hướng dẫn quản lý và phát triển giá trị nhãn hiệu tập thể được ban hành và triển khai thực tiễn;
- Quy trình, biện pháp quản lý nhãn hiệu chứng nhận được xây dựng và vận hành hiệu quả trên thực tế và có thể nhân rộng.
Quyết định số 1315/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2013 về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn bổ sung cho thực hiện trong 2 năm 2014-2015 có thể tải về tại đây.
 
Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn