LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Hoạt động sở hữu công nghiệp » Hỗ trợ và Tư vấn » Danh mục dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp
Danh mục dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

     

      Ngày 14/07/2006, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định số:1600/QĐ-BKHCN về việc "Phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để tuyển chọn thực hiện trong 2 năm 2006-2007". Toàn văn nội dung Quyết định như sau :

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----------------------------
Số: 1600/QĐ-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ
phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để tuyển chọn thực hiện
trong 2 năm 2006-2007

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-TTg ngày 08/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BKHCN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ và Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục 14 Dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để tuyển chọn thực hiện trong 2 năm 2006-2007 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Thư ký, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Chánh Văn phòng Chương trình, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký Chương trình;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, SHTT.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)
Hoàng Văn Phong