CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP năm 2018

Công báo Sở hữu công nghiệp năm 2018

 

STT

Tháng công bố

Quyển A

Quyển B

Phụ lục

1

1/2018

Số 358 A 

Số 358 B

 

2

2/2018

Số 359 A

Số 359 B

 

3

3/2018

Số 360 A

Số 360 B

 

4

4/2018

Số 361 A

Số 361 B

Phụ Lục Công báo số 361B: Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (IPC) phiên bản 2018.01 

Phụ Lục Công báo số 361B: Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (Bảng phân loại Vienna)  phiên bản 8

5

5/2018

Số 362 A

Số 362 B

 

6

6/2018

Số 363 A

Số 363 B

 

7

7/2018

Số 364 A

Số 364 B

 

8

8/2018

Số 365 A

Số 365 B

 

9

9/2018

Số 366 A

Số 366 B

 

10

10/2018

Số 367 A

Số 367 B

 

11

11/2018

Số 368 A

Số 368 B

Phụ lục Công báo số 368B về Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thỏa ước Strasbourg) phiên bản 2019.01

Phụ lục Công báo số 368B về Bảng phân loại quốc tế danh mục hàng hóa và dịch vụ  Ni-Xơ Phiên bản 11-2019 

12

12/2018

Số 369  A

Số 369 B